Чаа дыннаар ном

Хундулуг номчукчуларывыс!!!
Силерниң кичээнгейиңерге дыңнаар чаа номну сүмеледивис. Тускайлаттынган ном саңы Владимир Серен-оолдун «Хээлиг истер» деп номну чугааланыр болгаш санныг хевирге тускай камгалалдыг кылдыр үндүрген. Чугааланыр номнун номчулгазын караа корбес болгаш коору кошкак улуска таарыштыр, бедик мергежилдиг кууседип номчуп турары дээш диктор Карина Монгушка тускайлаттынган ном саңының номчукчуларынын мурнундан четтиргенивисти илереттивис!
Номчукчуларга чугааланыр ном “Хээлиг истер” биле дарый таныжып алырын сумелеп, таарымчалыг болгаш солун номчулганы күзедивис!
Сагындырып каарывыс: тускай камгалаттынган санныг хевирге (LKF формат) ундурген номну чугле тифлофлэшплеерге дыннап болур. (Гражданский кодекс РФ. Авторское право).