Номчукчуларывыстын кичээнгейинге! Чаа ном!

Артур Увангурнун «Чурээм уну, чурээм согуу чугле сенде...» деп Тыва Республиканын алдарлыг артизи, Тес-Хем кожууннун чоргааралы, хоомейжи, ыраажы, акаа чоннун ынак оглу – Аяс Владимирович Данзырыннын чырыткылыг адынга тураскааткан чаа номун номчукчуларывыска бараалгаттывыс.
Тускайлаттынган ном саңы номну чугааланыр болгаш санныг хевирге тускай камгалалдыг кылдыр үндүрген. Чугааланыр номнун номчулгазын караа корбес болгаш коору кошкак улуска таарыштыр, бедик мергежилдиг кууседип номчуп турары дээш диктор Артыш Ооржакка тускайлаттынган ном саңының номчукчуларынын мурнундан четтиргенивисти илереттивис!
Номчукчуларга чугааланыр ном “Чурээм уну, чурээм согуу чугле сенде… ” биле дарый таныжып алырын сумелеп, таарымчалыг болгаш солун номчулганы күзедивис!
Сагындырып каарывыс: тускай камгалаттынган санныг хевирге (LKF формат) ундурген номну чугле тифлофлэшплеерге дыннап болур. (Гражданский кодекс РФ. Авторское право).