Сочинение, занявшее 3 место, написала Хертек Анай-Хаак Очуровна

Пенсиямны алгап чор мен!

Ужен беш чыл дургузунда

Узуктел чок ажылдадым,

Бежен беш хар чеде берген,

Пенсияже уне бердим.

       Кужум, билиим харамнанмаан

       Курунемге бараан болган

       Кылган ижим туннели-дир!

Кырган болуп пенсияладым.

Аарыгларга алыскаштын,

Ажыл-ла чок оруптар сен.

Ынчан сени азырай бээр,

Ынаныштыг пенсиям!

Амыдырал ажыл-иштин,

Аар-берге оруктары.

Куруненин деткимчезин,

Кижи база манай-ла бээр.

Мээн чангыс чоленгиижим,

Встреча с народной артисткой Тувы – Надеждой Кууларовной Наксыл

18 декабря в Тувинской республиканской специальной библиотеке состоялась творческая встреча с народной артисткой Тувы – Надеждой Кууларовной Наксыл в формате свободного общения. 

Страницы