ӨРТЕМЧЕЙЖЕ ЧЫРЫКЧЕ ДЕГ КӨРҮП ЧОРААН


Бо өртемчейже чырыкче дег көрүп, ооң өй-өйде кайы хире хөлегелиг, дүмбей апаргылаарын бодунуң-на сеткил-сагыжы, эъди-кежинге ожаап билип чораан кижи – шүлүкчү, шиичи, очулдурукчу, прозачы, артист, сценарист, журналист, аас чогаалының нептередикчизи – тыва уран чүүлдүң эң көскү төлээлериниң бирээзи Владимир Седипович Серен-оол болур.
Богун, март 16-да, караа корбес болгаш коору кошкак улустун клубунга чогаалчы Владимир Серен-оолдун 80 харлаан юбилейинге тураскааткан «Ортемчейже чырыкче дег көрүп чораан» деп литературлуг шакты номчукчуларга библиотеканын ажылдакчылары эрттирген. Чогаалчынын допчу-намдарын, оон шулуктерин, ынакшыл сонеттерин, «Белдир» деп чыындызындан илиглерни библиотека ажылдакчылары аянныг номчуп таныштырган.
Владимир Серен-оолдун шулуктеринге хой ырылар бижиттинген. Улуска билдингир апарган «Уттундурбас час», «Роза», «Тывам» дээш оон-даа оске ырыларнын Тыванын алдарлыг композитору Кертик-оол Максимович Данзын баянга удевишаан, номчукчулар биле кады ырлап берген.