Саая Майнак “Кижилерге ынаам кончуг”

Хундулуг номчукчулар!
Силерниң кичээнгейиңерге дыңнаар чаа номну сүмеледивис. Тускайлаттынган ном саңы чогаалчы Саая Майнактын “Кижилерге ынаам кончуг” деп номун чугааланыр болгаш санныг хевирге тускай камгалалдыг кылдыр үндүрген, ону тифлолешплеер аппаратка дыннаар. Чогаалчынын бо номунда соолгу чылдарда бижиттинген авыралдыг Тыва чуртувус, ачы-буянныг чонувус, амыдырал, ынакшыл дугайында философчу бодалдар синниккен шулуктери, шулуглелдери парлаттынган.
Эки номчулганы күзедивис!