Ноябрь 1 - Тыва дыл хуну

Хүндүлүг номчукчулар!
2016 чылдын январь 18-те Тыва Республиканын Чазак даргазы Ш.В.Кара-оолдун айтыышкыны-биле ноябрь 1-нин хунун – тыва дыл хуну кылдыр болза чарлаан. Ынчангаштын ноябрь 1-нин хуну бистерге болза байырлал боор, байырлал таварыштыр шуптунарга изиг байыр.

Бо онзагай болуушкуннуң дугайында Ш.Кара-оол бодунуң блогунда мынча деп бижээн:
«Чаңгыс чер чурттуглар, чылдың-на ноябрь 1-де демдеглээривис Тыва дыл хүнүнүң дугайында чарлыкка атты салдым. Төрээн дылды сайзырадырынга, байлакшыдарынга болгаш чугаа культуразын бедидеринче угланган хемчеглерни ол хүнге тураскаадып эрттирер. Ол хүннү тургузар дугайында эгелекчи саналды Улустуң чогаалчызы, хүндүлүг шүлүкчү Александр Александрович Даржай киирген. Силерге солун болуушкун-биле байырны чедирип тур мен» - деп бижээн.