Сочинение, занявшее 3 место, написала Хертек Анай-Хаак Очуровна

Пенсиямны алгап чор мен!

Ужен беш чыл дургузунда

Узуктел чок ажылдадым,

Бежен беш хар чеде берген,

Пенсияже уне бердим.

       Кужум, билиим харамнанмаан

       Курунемге бараан болган

       Кылган ижим туннели-дир!

Кырган болуп пенсияладым.

Аарыгларга алыскаштын,

Ажыл-ла чок оруптар сен.

Ынчан сени азырай бээр,

Ынаныштыг пенсиям!

Амыдырал ажыл-иштин,

Аар-берге оруктары.

Куруненин деткимчезин,

Кижи база манай-ла бээр.

Мээн чангыс чоленгиижим,

Пенсиямны алгап чор мен!

Кара чангыс бузурелим,

Кадыг берге арттарынга.

Мээн чангыс даянгыыжым,

Пенсиямны алгап чор мен!

 

 

                                                             Ырым.

 

Дываажандан артык чараш

Дынгылдайнын чурту болган.

Улуг чурттуг хемим - Хемчиим,

Уруун, оглун ырын дынна!

 

Шышпык сыннын хайыразы,

Шакпын хемчиим ырлап берейн.

Сеткилимнин ханызындан

Сенээ оргээн белээм болзун!

 

Шорааннардан шурап баткан,

Чоннун эргим хеми-дир сен.

Холчок делгем шынааларлыг,

Холбеннелген ногаан шыктыг,

Хоннум калбас чуртум-дыр сен.

 

Элбек-байлак тайгаларлыг,

Элик-хулбус, анныг-менниг,

Эргим чонуг  хемим-дыр сен!

 

2012 © Copyright information метр
Яндекс.Метрика