мая 2022

Номчукчуларывыстын кичээнгейинге! Чаа ном!

Артур Увангурнун «Чурээм уну, чурээм согуу чугле сенде...» деп Тыва Республиканын алдарлыг артизи, Тес-Хем кожууннун чоргааралы, хоомейжи, ыраажы, акаа чоннун ынак оглу – Аяс Владимирович Данзырыннын чырыткылыг адынга тураскаатка

Страницы